ORDFORKLARING

Grundejer: Den tinglyste ejer af den private grund/ejendom.

Stikledning: Kloakledning, der afleder spildevand fra ejendommen til den offentlige hovedkloakledning.

Skel: Grænsen mellem grunde.

Tagvand: Det regnvand der falder på taget.

Overfladevand: Det regnvand der falder på jorde og befæstede arealer.

Spildevand: Brugt vand fra f.eks. håndvask eller toilet og lignende.

Højvandslukke: Lukkemekanisme, der bruges i kloaksystemer, hvor der er risiko for tilbageløb af spildevand.

Tagnedløbsbrønd: Sandfang der ofte er placeret i forbindelse med tagnedløbsør.

Rensebrønd: Brønd der giver mulighed for at undersøge og rense en kloakledning. Det er ofte den sidste brønd på den private del af stedledningen inden det offentlige system.

Sandfang: Brønd som renser tag- og overfladevand for sand og blade, samt forhindrer at rotter og lugt trænger ud af kloaksystemet.

Afløbsinstallation: Hele husets private kloakanlæg inden for skel.

Driftsstop: Når vandet ikke flyder normalt i kloakken på grund af forstoppelse eller fejl på ledningen (f.eks. et brud).

Grenrør: Et siderør, som forbinder to kloakledninger der mødes.

Offentlig stikledning: Den del af stikledningen, der er beliggende fra den offentlige hovedkloakledningen og frem til skel.

Kloakrenovering: Fornyelse og forbedring af det eksisterende kloaksystem.

Holm EL & VVS A/S